Fördős Zé a konyhában Electrolux

Bake for someone játékszabály

2016.11.29. 17:32 | fördős_zé | Szólj hozzá! komment komment
Bake for someone játékszabály Tovább

Játékszabály

 

A promóciós játék elnevezése: "Bake For Someone! Fotópályázat" (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Lunchbox Produkciós Kft. székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., adószám: 24842943-2-43 (a továbbiakban: "Szervező").

 1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy. (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.
 • a lájk vadász oldalakon gyűjtött lájkok nem vehetők számításba, azok a versenyzők akiknek a pályázata ilyen, vagy erre utaló lájkokkal rendelkezik, automatikusan kizáródnak a játékból. Szervező fenntartja a jogot ennek megítélésére.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2016. november 29. napjától  2016. december 20. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően beérkező pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

 1. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játékos saját fotókkal nevezhet. A Játékban való részvételhez játékos elküldi a nevezendő fotóját  "Bake for someone"  témakörben a  bakeforsomeone@gmail.com  email címre, leírással kiegészítve. Kizárólag azok a képek tudnak versenybe szállni a nyereményért, ahol a story is fel van tüntetve a kép mellett. Szervező a játék ideje alatt naponta egy alkalommal feltölti a Fördős Zé Facebook oldalán létrehozott „Bake for someone” albumba a beérkezett fotókat.

Egy személy összesen három pályázat leadására jogosult. Amennyiben egy személy, több, mint 3 fotóval indul, automatikusan az első 3 beküldött fotója nevez a játékba.

A Játékosok bakeforsomeone@gmail.com  e-mail címre elküldött pályázatuk feladói email címe alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl.tömegesen generált e-mail címek létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.gmail.com vagy a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A fotóval szemben támasztott követelmények:

 

 1. Csak a Játékos által készített fotó tölthető fel.
 2. Tilos olyan fotót feltölteni, ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát a Játékos.
 3. Saját grafikai feldolgozás megengedett. A fotón nem tűnhet fel másik cég neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat.
 4. A fényképek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.
 5. A fényképek nem sérthetik Szervező jogos érdekeit.

A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek és feltételeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

A fotók technikai követelményei:

A fényképeket digitális formában kell elküldeni.

A fájl nem tartalmazhat semmilyen szoftver vírust, vagy egyéb más módon nem lassíthatja, károsíthatja a honlap működését, illetve egyéb szoftver programot vagy hardvert.

Nyeremény:

 

1 db Electrolux Assistent robotgép

 

http://www.electrolux.hu/termekek/H%C3%A1ztart%C3%A1si-kisg%C3%A9pek/Robotg%C3%A9pek/Assistent-konyhai-robotg%C3%A9pek/EKM4000/

 

Játék nyertese

 

A játék végére (2016.12.23.) a 3db legtöbb lájkot kapott pályázatból 1 db nyertest sorsolunk ki, aki egy piros, Electrolux Assistent robotgépet nyer. (EKM4000)

A nyertesek közzététele a Fördős Zé facebook rajongói oldalon poszt formájában:

2016.december 23.

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

A Szervező a Játék eredményét a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és a beküldött pályázata jelenik meg. Továbbá Szervező e-mail üzenetet küld a nyerteseknek arra az e-mail címre, amelyről beérkeztek a nyertes pályázatok. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 7 napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 1. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 1. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2016. november 29.

Lunchbox Produkciós Kft.

Szervező

Tovább a poszthoz
komment komment

A bejegyzés trackback címe:

http://zeakonyhaban.blog.hu/api/trackback/id/tr9612009132

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi nyilatkozatban.

Ha bármilyen kérdés felmerülne...